PRIVĀTUMA POLITIKA UN SĪKDATNES

T2I rūp Jūsu personas datu aizsardzība un Jūsu privātums!

Šajā privātuma politikā (turpmāk – “Politika”) Jūs atradīsiet informāciju par to, kā advokātu birojs FORT (turpmāk – “FORT” vai “mēs”) ievāc, izmanto un uzglabā Jūsu personas datus, kad Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietnē www.fort.lv (turpmāk – “tīmekļa vietne”) pieejamos pakalpojumus vai jebkurus citus mūsu pakalpojumus (turpmāk – “Pakalpojumi”).

Izmantojot mūsu tīmekļa vietni vai Pakalpojumus, Jūs piekrītat šai Politikai un apstiprināt, ka esat iepazinies un sapratis tās noteikumus.

Mēs veicam personas datu apstrādi atbilstoši šai Politikai un attiecīgajiem normatīvajiem aktiem, t.sk. Fizisko personu datu aizsardzības likumam un Vispārīgajai Datu Aizsardzības Regulai (2016/679) (turpmāk – “VDAR”).

Mēs apņemamies nodrošināt tās informācijas privātumu un konfidencialitāti, kas attiecas uz bijušajiem, esošajiem un potenciālajiem klientiem, viņu filiālēm un saistītajām personām, kā arī stingri ievērot tālāk izklāstīto Politiku ciešā kopsakarā ar mūsu profesionālajiem pienākumiem un piemērojamiem personas datu aizsardzības normatīvajiem aktiem. Šajā Politikā atsauce uz “Jūsu personas datiem” nozīmē jebkuru informāciju, kas Jūs identificē, vai var tikt pamatoti izmantota Jūsu identificēšanai kā vienas no iepriekš minētajām personām (turpmāk – “Personas Dati”).

Personas Datu pārziņis ir T2I birojs Latvijā.

POLITIKAS DARBĪBAS JOMA

Šajā Politikā Jūs varat uzzināt, kā mēs apstrādājam Personas Datus attiecībā uz:
visiem jautājumiem saistībā ar mūsu esošajiem, bijušajiem un potenciālajiem klientiem; tīmekļa vietnē izmantotajām sīkdatnēm; visām mūsu no VDAR un citiem attiecināmiem normatīvajiem aktiem izrietošajām saistībām (ieskaitot pienākumus, kas izriet no iekšējās kontroles sistēmas (turpmāk – “IKS”) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma izpratnē).

DATU APSTRĀDES MĒRĶI, NOLŪKI UN UZGLABĀŠANAS ILGUMS
Jaunumi, publikācijas un mārketings: Mēs izmantosim Jūsu sniegto informāciju, lai Jums, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, nosūtītu ziņojumus par Pakalpojumu klāstu un jauniem to piedāvājumiem, piemēram, normatīvo aktu grozījumu gadījumā, kā arī apsveikumus dažādos svētkos, un informāciju par citiem T2I jaunumiem. Mēs izmantosim Personas Datus šim nolūkam līdz brīdim, kad Jūs informēsiet mūs par nevēlēšanos turpmāk saņemt šādu informāciju. Lai nodotu šo informāciju, var tikt izmantots Jūsu vārds, amats, e-pasta adrese, telefona numurs, adrese un cita informācija. Sīkdatnes: Mēs izmantojam sīkdatnes, lai iegūtu informāciju par to, kā Jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni. Sīkdatnes mums ļauj nodrošināt tīmekļa vietnes tehnisko funkcionalitāti. Iegūtā informācija nesatur datus, kas mums ļautu Jūs identificēt kā individuālu fizisku personu. Pakalpojumi: Mēs ievācam informāciju, kuru mums ir snieguši mūsu klienti vai citas personas mūsu klientu vārdā, vai informāciju, kuru mēs esam ieguvuši neatkarīgi, mūsu Pakalpojumu sniegšanas ietvaros. Šī Personas Datu vākšana ir nepieciešama, lai izpildītu pienākumus pret mūsu klientiem, un tā ir mūsu kā advokātu biroja leģitīmā interese juridiski konsultēt mūsu esošos un potenciālos klientus. Attiecībā uz mūsu profesionālajiem pienākumiem, mēs ar vislielāko rūpību nodrošināsim mūsu esošo, bijušo un potenciālo klientu Personas Datu konfidencialitāti un integritāti.

Sniedzot Pakalpojumus, mēs apstrādājam Personas Datus, lai izpildītu mūsu IKS pienākumus. Mēs izmantosim šos datus, lai pārliecinātos, vai nepastāv interešu konflikts, tā kā tas ir mūsu pienākums. Mēs iegūtos datus uzglabāsim atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kā arī ievērojot Latvijas Zvērinātu advokātu padomes noteikumus.

PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Mēs veicam Personas Datu apstrādi, pamatojoties uz:
Jūsu piekrišanu; līgumu ar mums, kas ir par pamatu datu apstrādei; mums saistošajiem juridiskajiem pienākumiem; mūsu leģitīmo interesi nodrošināt Pakalpojumu kvalitāti.

Personas Datu apstrāde ir ierobežota tiktāl, ciktāl tā nepieciešama konkrētā datu apstrādes mērķa sasniegšanai. Piekļuve Personas Datiem tiks ierobežota, sniedzot to tikai tam T2I personālam, kam tā nepieciešama, lai izpildītu savus profesionālos pienākumus pret Jums kā pret klientu.

PERSONAS DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM

Sniedzot Pakalpojumus mūsu klientiem, mums ir pienākums nodot Personas Datus trešajām personām. Tas ietver datu nodošanu saistībā ar tiesvedībām, korespondenci un vispārīgi jebkuriem juridiskajiem pakalpojumiem, kurus mēs piedāvājam mūsu klientiem.

Mēs izmantojam noteiktu trešo personu pakalpojumus, lai nodrošinātu Pakalpojumu sniegšanu (piemēram, IT pakalpojumu nodrošinātāji, kurjeri, Latvijas Pasts). Personas Dati šīm trešajām personām tiek sniegti, lai tās savukārt varētu sniegt savus pakalpojumus mums. Personas Dati pakalpojumu nodrošinātājiem tiek nodoti tikai tādā apjomā, kas nepieciešams, lai tie varētu sniegt savus pakalpojumus.

JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Jūs jebkurā laikā varat izmantot šādas tiesības:
Piekļuves tiesības:Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi jebkuriem datiem, kas var tikt uzskatīti par Personas Datiem (piemēram, kādas Personas Datu kategorijas mēs apstrādājam, to apstrādes mērķi u.c.). Tiesības izdarīt labojumus: Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs izdarām labojumus Personas Datos, ja Jūs uzskatāt, ka tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. Tiesības iebilst:Jums ir tiesības iebilst pret noteiktu Personas Datu apstrādi (piemēram, pret apstrādi mārketinga nolūkos). Tiesības tikt aizmirstam:Jūs varat pieprasīt, lai Personas Dati tiktu dzēsti, ja tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim, vai ja uzskatāt, ka to apstrāde ir nelikumīga, vai tie ir jādzēš, lai mēs ievērotu likumā noteiktās prasības. Tiesības uz datu pārnesamību: Ja Personas Dati tiek apstrādāti automātiski, pamatojoties uz Jūsu piekrišanu vai līgumu ar mums, Jūs varat pieprasīt, lai mēs Jums tos izsniedzam strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā, kā arī prasīt Personas Datu nosūtīšanu citam pārzinim. Taču ņemiet vērā, ka Jums ir tiesības uz Personas Datu nosūtīšanu citam pārzinim tad, ja tas ir tehniski iespējams. Tiesības atsaukt savu piekrišanu: Ja Personas Datu apstrāde tiek veikta pamatojoties uz Jūsu piekrišanu, Jums ir tiesības to atsaukt jebkurā laikā, sazinoties ar mums. Atteikšanās no mārketinga informācijas saņemšanas:Jums ir arī tiesības atteikties no komunikācijas ar mums attiecībā uz informāciju, kuru uzskatām par Jums interesējošu. Šīs tiesības Jūs varat realizēt jebkurā laikā, sazinoties ar mums.

Sniedzot Pakalpojumus mūsu klientiem, var iestāties apstākļi, kuros normatīvo aktu un Latvijas Zvērinātu advokātu padomes noteikumi mums aizliedz izpaust vai dzēst datus, kurus mēs apstrādājam un glabājam. Šīs prasības var liegt Jums izmantot arī citas Jūsu kā datu subjekta tiesības.

Ja Jums ir sūdzības par to, kā mēs apstrādājam Personas Datus, vai Jūs vienkārši vēlaties uzzināt vairāk par mūsu veiktajām datu apstrādes darbībām, jebkurā laikā esat aicināti ar mums sazināties, izmantojot kontaktinformāciju, kas atrodas šīs Politikas beigās.

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā, ja uzskatāt, ka Jūsu Personas Dati tiek apstrādāti nepareizi, vai Jūsu kā datu subjekta tiesības ir pārkāptas. Iesnieguma paraugs atrodams šajā saitē: www.dvi.gov.lv.

PERSONAS DATU APSTRĀDES VIETA

Primāri Personas Dati tiek glabāti un apstrādāti Eiropas Savienības (turpmāk – “ES”) un Eiropas Ekonomiskās Zonas (turpmāk – “EEZ”) iekšienē. Tomēr var rasties vajadzība Personas Datus nodot un uzglabāt ārpus ES vai EEZ. Tāpat arī Personas datu apstrādi var veikt datu apstrādātājs, kas darbojas ārpus ES vai EEZ.

Nododot mums Personas Datus vai piekrītot to apstrādei, Jūs piekrītat to apstrādei arī ārpus ES un EEZ šajā Politikā norādīto apstrādes mērķu sasniegšanai. Mēs ievērosim visu nepieciešamo piesardzību, lai nodrošinātu, ka Personas Dati ir drošībā un tiek ievērots piemērojamais datu aizsardzības tiesiskais regulējums.

Jums ir tiesības pieprasīt, lai mēs Jūs informējam par Personas Datu apstrādes detaļām, pamatojoties uz VDAR 15. pantu, izmantojot kontaktinformāciju, kas atrodas šīs Politikas beigās.

PERSONAS DATU APSTRĀDEI IZMANTOTĀS SĪKDATNES

Sīkdatne ir neliels teksta fails, kuru mūsu tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai viedierīcē. Sīkdatne atceras Jūsu veiktās darbības un izdarītās izvēles, kā arī ļauj mums nodrošināt Jums vislabāko pieredzi, apmeklējot mūsu tīmekļa vietni. Bez sīkdatnēm pilnīga tīmekļa vietnes darbība nebūtu iespējama.

Mēs izmantojam pastāvīgās sīkdatnes: Google Analytics (“_ga”, “_gat”) sīkdatnes tiek lietotas, lai uzlabotu mūsu tīmekļa vietni, analizējot lietotāja paradumus. Šīs sīkdatnes nodrošina mūs ar tādu informāciju kā tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu, apmeklētās tīmekļa vietnes sadaļas un mūsu tīmekļa vietnē kopējo patērēto laiku. Visa informācija, ko apkopo pastāvīgās sīkdatnes, ir anonīma, un pēc tās nav iespējams Jūs identificēt kā fizisku personu. “_ga” sīkdatnes uzglabājas divus gadus, bet “_gat” sīkdatnes – desmit minūtes.

Lielākā daļa pārlūkprogrammu ļauj Jums kontrolēt sīkdatņu izmantošanu, veicot konkrētus uzstādījumus. Ja nevēlaties saņemt sīkdatnes, Jūs varat iestatīt, lai pārlūkprogramma noraida visas sīkdatnes vai nosūta brīdinājumu par sīkdatnes instalēšanu.

Vairāk informācijas par to, kā pārvaldīt sīkdatnes populārākajās pārlūkprogrammās, atradīsiet šajās saitēs: Internet Explorer; Chrome; Firefox; Safari; Opera.

IZMAIŅAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Mēs varam veikt izmaiņas šajā Politikā. Ja Politika tiks mainīta, jaunākā versija būs pieejama mūsu tīmekļa vietnē. Mēs aicinām Jūs laiku pa laikam pārbaudīt, vai Politikā ir veiktas kādas izmaiņas.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Jebkādu jautājumu, neskaidrību vai sūdzību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar mums pa e-pastu info@t2i.lv.